Freddy Pitts

Water Plant Superintendent
Freddy Pitts - Water Plant Superintendent
OSU Water Treatment Plant
Stillwater, OK 74078
pfreddy@okstate.edu
405-744-4262

 

OSU Water Treatment Plant Superintendent
Since November 2015